Svätý Michal

Patrónom farnosti je sv. Michal archanjel.

Svätý Michal archanjel, bráň nás v boji, buď nám ochrancom proti zlobe a úkladom diabla. Pokorne prosíme, nech mu Boh ukáže svoju moc. A ty, knieža nebeských zástupov, Božou mocou zažeň do pekla satana a iných zlých duchov, ktorí sa na skazu duší potulujú po svete. Amen.

Život na ceste

Archív farského časopisu, ktorý vychádza 4x počas roka.

Kostol Boleráz

Farský kostol sv. Michala Archanjela v Boleráze bol postavený v roku 1787. Svätyňa je orientovaná smerom na západ. Na východnej strane je veža zakončená osembokým plechovým ihlanom s latinským krížom. Na hlavnom oltári predstavujúcom stĺpovú barokovú architektúru dominuje socha sv. Michala Archanjela zabíjajúceho draka. Pod sochou je smerom do svätyne vysunuté tabernákulum (svätostánok). Z každej strany sú sošky adorujúcich anjelikov. Nad sochou patróna kostola je vyrezávaný baldachýn a na ňom anjelik nesúci drevený kríž. Medzi dvoma dvojicami oltárnych stípov sú sochy archanjelov. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka je kazateľnica, vedľa nej večné svetlo, na pravom podstení oblúka je oltárik Božského Srdca. V kostole sú dva novogotické bočné oltáre. O ich postavenie sa zaslúžili manželia Terézia a Jozef Danišovičovci. Pri ľavom múre lode je oltár Blahoslavenej Panny Márie, pri pravom oltár sv. Jozefa. Svätyňa je zaklenutá českou plackou, loď dvoma poľami pruskej klemby. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby kostola – 1787. Prízemie veže, teda priestor pod chórom má v pravej časti schodište vedúce na chór a zvonové stanovište, v ľavej je umiestnená spovedná miestnosť. Na organe je štítok s nápisom: OP 178 (EM. Š. PETR) PRAHA ŽIŠKOV. Pôvodným majiteľom bol kňaz Dr. Dobroslav Orel, ktorému ho odňali odlúčení bratia (heretici). Do Bolerázu ho doviezol Alexander Danišovič. Na primíciách Stanislava Danišoviča (19. nov. 1922) na ňom hral prof. Dr. Orel. Drevené lavice v interiéri kostola zhotovil v tridsiatych rokoch stolár Michal Valášek a Martin Pincek.

Kostol Klčovany

Filiálny kostol Narodenia Panny Márie v Klčovanoch má sanktuárium lichobežníkového pôdorysu (hĺbka 3,3 metra a najväčšiu šírka 7,2 metra). Ľoď je dlhá 10,9 m, široká 7,2 m, podvežový priestor pod chórom má híbku 2,5 m a šírku 7,2 metra. Na hlavnom oltári dominuje socha Panny Márie. Z každej strany sochy je klačiaca socha anjela. Pod sochami anjelov sú z každej strany tri výklenky, kde sú umiestnené asi 40 cm vysoké drevené sošky. Ich rozmiestnenie pri pohľade na oltár; ľavá strana – sv. Štefan (venoval Štefan Minarovič), sv. Pavlína (ven. Pavlína Zvončanová), sv. Gabriel Archanjel (ven. Gabriel Holeksy). V pravo je táto trojica: sv. Vendelín (ven. Vendelín Šuran), sv. Cecília (ven. Cecília Minarovičová) a sv. Ondrej (ven. Ondrej Hucovič). Vľavo od oltára je tabernákulum, vpravo kvôli vyváženosti novej liturgickej koncepcie, drevený kríž a pod ním sedes. Na ľavom podstení triumfálneho oblúka je Božské Srdce, na pravom socha sv. Vendelína. Ľavú stranu lode zdobí socha sv. Františka a sv. Terezky Ježiškovej, pravú socha Ježiša, ktorú veriaci doniesli z Poľska (predtým tam bola socha sv. Anny). Nad hlavným oltárom je stropná maľba zobrazujúca Narodenie Panny Márie. Výzdobu stropu nad ľavou polovicou lode dotvára obraz apoštolov sv. Petra a Pavla a sv. Márie Goretti, nad pravou je maľba stvárňujúca sv. Dominika Saviu a vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. Organ zakúpila pre kostol Mária Minarovičová. Je na ňom tabuľka s nápisom: Drevopodnik mesta Brna (Varhanaŕství l Brno Bohunice) Postavená 1980 Opus 59. Sakristia je pristavená z pravej strany. Nad hlavným vstupným portálom je vytesaný rok stavby filiálneho kostola – 1856. Zastrešenie lode je pálenou krytinou (vymenená v roku 2017), murovaná veža je ukončená osembokým ihlanom; na vrchole je makovica a latinský kríž.

Kontaktné informácie

Farnosť Boleráz
919 08 Boleráz 474

IČO: 34013121
DIČ: 2021178236
IBAN: SK9009000000005033769345